Kivel tehet Isten csodát? Ha negatíve közelednénk a kérdéshez, akkor Máté evangéliuma 13. fejezet 58. versét idéznénk, mely a saját vidékén járó Jézust mutatja be és így hangzik: „Hitetlenségük miatt ott több csodát nem is tett.” Vagyis hit nélkül nem lehet senki csoda részese. A mai evangélium azonban pozitíve közelít a kérdéshez.

szeretet csoda

Forrás: Gerd Altmann képe a Pixabay -ről.

Mi a különleges a királyi tisztviselő csodatörténetében?

A csodát Jézus tette, de nem egy közvetlen közelében lévő emberrel, hanem egy hozzá forduló édesapával, akinek a gyereke volt beteg. Az apa elhitte Jézusnak, hogy fia meggyógyult, pedig ennek nem volt szemtanúja. A csoda hitével indult haza. Vajon mit érzett és gondolt az úton? Hála volt benne és remény? Talán igen. De biztos volt benne félelem is. Talán ábrándozott arról, hogy mikor az utcájukba ér, a fia majd szalad elé. Végül a szolgái szaladtak elé és hozták neki a jó hírt.

Ebből azt lehet gondolni, hogy a tisztviselő szolgái szerették a család tagjait, akiknél szolgáltak. Joggal feltételezhetjük, hogy az édesapa jó lélek volt. Tudott szeretni.

Lehet-e, hogy a hit szeretet nélkül van egy emberben?

Akkora hit, ami csodát eredményez, szeretet nélkül nem lehet az emberben. Pál apostollal a damaszkuszi úton történt csoda is szeretettel párosult. Pál apostol a nagy fényességben azt látta meg, hogy őt Isten mennyire szereti. Egy ideig fizikai vakságban élt, hogy ezen idő alatt lelki világosságra jusson.

Akinek akkora a hite, hogy Isten csodával válaszol rá, az nem lehet érzéketlen. Ha máskor nem, a csoda révén szeretet ébred benne. Isten maga a szeretet. Hogyan tudna valaki hegyeket mozgató hittel tele élni, ha nem kapcsolódna Istenhez?

Pál apostol szeretethimnusza

Sokaknak úgy tűnhet, hogy okfejtésem ellentmond Pál apostol szeretethimnuszának. Pál apostol himnusza egy elragadtatott lélek öröméneke. Igen, állítja, hogy az óriási hit sem ér semmit, ha az emberben nincs szeretet. Ez nem ellentétes azzal, amit mondok. Egyrészt, mert a szeretethimnusz fókusza más, mint az enyém; másrészt, mert nem mondja ki, hogy van hit szeretet nélkül, csak azt jelzi, hogy lenne bár óriási a hit, szeretet nélkül semmi az.

Én csak annyit állítok, hogy ha nem tapasztalnánk emberi szeretet, akkor nehezen tudnánk elhinni, hogy Isten a szeretet. És itt tudjuk pontosítani a kérdésre adott választ. Az igazi hitben levők, mivel A Szeretetben hisznek, kell, hogy tudjanak szeretni. Te kit szeretsz igazán?

Íme, a mai evangélium!

Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak az ünnepeken.

Így jutott el Jézus újra a galileai Kánába, ahol a vizet borrá változtatta.

Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt.

Jézus ezt mondta: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” A királyi tisztviselő azonban így szólt: „Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam!” Jézus erre azt felelte: „Menj csak! Fiad él.”

Hitt az ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük: „Melyik órában lett jobban?” Ezt mondták: „Tegnap déltájban hagyta el a láz.” Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus: „Fiad él.” Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek után).

Jn 4,43-54